Lybrary.com: ebooks and download videos Search All  Title  Author 
Home / Nonfiction / Computers / Programming Languages / Python

Python. Programuj szybko i wydajnie

$12.50
| £9.82 | €11.44 | Ca$17.32 | Au$17.13
by Micha Gorelick & Ian Ozsvald
What is this?DRM-EPUB | by download   add to wish list
Python. Programuj szybko i wydajnie by Micha Gorelick & Ian Ozsvald

Wydajne aplikacje w j?zyku Python!Python to skryptowy j?zyk programowania istniej?cy na rynku od wielu lat — jego pierwsza wersja pojawi?a si? w 1991 roku. Przejrzysto?? kodu ?r?d?owego by?a jednym z g??wnych cel?w Guida van Rossuma, tw?rcy tego j?zyka. Dzi? Python cieszy si? du?? popularno?ci?, co z jednej strony ?wiadczy o jego przydatno?ci, a z drugiej gwarantuje u?ytkownikom szerokie wsparcie spo?eczno?ci programist?w j?zyka. Python jest elastyczny, dopuszcza r??ne style programowania, a dzi?ki temu znajduje zastosowanie w wielu miejscach ?wiata IT.Je?eli chcesz w pe?ni wykorzysta? mo?liwo?ci Pythona i tworzy? wydajne rozwi?zania, to koniecznie zaopatrz si? w t? ksi??k?! Dzi?ki niej dowiesz si?, jak wykorzysta? profilowanie do lokalizowania „w?skich garde?", oraz poznasz efektywne techniki wyszukiwania danych na listach, w s?ownikach i zbiorach. Ponadto zdob?dziesz wiedz? na temat oblicze? macierzowych i wektorowych oraz zobaczysz, jak kompilacja do postaci kodu C wp?ywa na wydajno?? Twojego rozwi?zania. Osobne rozdzia?y zosta?y po?wi?cone wsp??bie?no?ci oraz modu?owi multiprocessing. Opanowanie tych zagadnie? pozwoli Ci ogromnie przyspieszy? dzia?anie Twojej aplikacji. Na sam koniec nauczysz si? tworzy? klastry i kolejki zada? oraz optymalizowa? zu?ycie pami?ci RAM. Rozdzia? dwunasty to gratka dla wszystkich — zawiera najlepsze porady specjalist?w z bran?y! Ksi??ka ta jest obowi?zkow? lektur? dla wszystkich programist?w chc?cych tworzy? wydajne rozwi?zania w j?zyku Python.

Poznaj lepiej narz?dzia numpy i Cython, a tak?e narz?dzia profiluj?ceDowiedz si?, jak w j?zyku Python dokonywana jest abstrakcja bazowej architektury komputera.

U?yj profilowania do znajdowania „w?skich garde?" zwi?zanych z wykorzystaniem czasu procesora i pami?ci.

Utw?rz wydajne programy, wybieraj?c odpowiednie struktury danych.

Przyspiesz obliczenia oparte na macierzach i wektorach.

Zastosuj narz?dzia do kompilacji kodu Python do postaci kodu maszynowego.

Zarz?dzaj jednocze?nie wieloma operacjami obliczeniowymi i operacjami wej?cia-wyj?cia.

Przekszta?? kod przetwarzania wsp??bie?nego w celu uruchomienia go w klastrze lokalnym lub zdalnym.

Rozwi?? du?e problemy, u?ywaj?c mniej pami?ci RAM.Wyci?nij z Pythona si?dme poty!

To view this DRM protected ebook on your desktop or laptop you will need to have Adobe Digital Editions installed. It is a free software. We also strongly recommend that you sign up for an AdobeID at the Adobe website. For more details please see FAQ 1&2. To view this ebook on an iPhone, iPad or Android mobile device you will need the Adobe Digital Editions app, or BlueFire Reader or Txtr app. These are free, too. For more details see this article.


SHARE  Share by Email  Share on Facebook  Share on Twitter  Share on Linked In  Share on Delicious
or call in the US toll free 1-888-866-9150 product ID: 742281

Ebook Details
Pages: 351
Size: 22.8 MB
Publisher: Helion
Date published:   2015
ISBN: 9781457194375 (DRM-EPUB)

DRM Settings
Copying:not allowed
Printing:not allowed
Read Aloud:  not allowed

This product is listed in the following category:

Nonfiction > Computers > Programming Languages > Python

These authors have products in the following categories:

Nonfiction > Computers
Nonfiction > Computers > Programming > Algorithms
Nonfiction > Computers > Programming Languages > Python

If you find anything wrong with this product listing, perhaps the description is wrong, the author is incorrect, or it is listed in the wrong category, then please contact us. We will promptly address your feedback.

Submit 5 page SummaryWhat is this?

05/23/2017
© 2017 Lybrary.com